NOTATKI Z KURSU NA ŚWIADECTWO DSC

REGULAMINY

 1. IMO- International Maritime Organization
    SOLAS- Safety of Life At Sea
    Ministerstwo Infrastruktury
     Urzędy Morskie
 2. ITU- International Telecomunication Union
    Ministerstwo Infrastruktury
     Regulamin Radiokomunikacyjny
      Morska Służba Ruchowa

RODZAJE ŁĄCZNOŚCI

Uwzględniając wagę łączności ustala się tzw.kolejność pierwszeństwa łączności
 1. Łączność w niebezpieczeństwie
   Może być realizowana wyłącznie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia osób i mienia statku. Używa się tylko na polecenie kapitana.
  UWAGA:dotyczy również przypadku"człowiek za burtą"
 2. Łączność ponaglenia
   Stosuje się w sytuacji pośredniego zagrożenia życia osób i mienia statku. np. porada lub pomoc medyczna, potrzeba asysty lub holowania itp.
 3. Łączność ostrzegawcza
   Przekazywanie ostrzeżeńMSI(Maritime Safety Informations)
 4. Łączność publiczna ( ogólna )
   Wszelka pozostała wymiana informacji

INFORMACJE TECHNICZNE

Zakres częstotliwościVHF- 30 - 300 MHz
Propagacja fal radiowych prostoliniowa
Zasięg do 50 km (~30 Nm)
Przy niskiej antenie do 5 km (~3 Nm)
Emisje ( modulacje )
Sposoby pracy w kanale radiowym
 1. SIMPLEX
  Transmisja możliwa na zmianę na jednej częstotliwości. Stosowana w łączności między statkami
 2. DUPLEX
  Możliwość jednoczesnego nadawania i odbioru na dwóch częstotliwościach. Stosowana do łączności między statkami i stacjami brzegowymi.
 3. SEMIDUPLEX
 4. DUOSIMPLEX
Kanały amerykańskie
W USA niektóre kanały SIMPLEX i DUPLEX są inne niż w reszcie świata. Przełączanie klawiszemUS
Kanały do łączności w niebezpieczeństwie i bezpieczeństwie
Identyfikacja stacji statkowych
 1. Znak wywoławczyCS- call sign
  Sygnał identyfikacyjny nadawany podczas rejestracji stacji.
 2. MMSI
  Maritime Mobile Service Identification- symbol identyfikacyjny stosowany w wywołaniuDSC MIDMaritime Identification Digit - dla Polski261
 3. Nazwa stacji
  Zwykle nazwa statku lub stacji brzegowej, npWITOWO RADIO

SYSTEMGMDSS

Global Maritime Distress Safety System
Wyposażenie stacji statkowej zależy od obszaru morza, na którym statek będzie pływał.

PodsystemyGMDSS

Wyposażenie jednostki ratunkowej

Utrzymywanie nasłuchu

Kanały 16, 70, 13

Łączność alarmowa i bezpieczeństwaGMDSS

Alarm niebezpieczeństwaDSC
Potwierdzenie odbioruRTF- kan.16
Korespondencja w niebezpieczeństwie
Odwołanie fałszywego alarmu

Zasady prowadzenia łączności bezpieczeństwa

Dokumenty służbowe

 1. Pozwolenie radiowe na stację statkową
  Poświadcza, że radiostacja spełnia warunki regulaminu. WydajeURTiPna czas określony. Określa identyfikatory stacji
 2. Karta bezpieczeństwajachtu.
  Potwierdza, że stacja spełnia wymagania administracji morskiej(UM)
 3. Świadectwo operatora (SRC lub LRC)
  SRCuprawnia do obsługi urządzeń radiowych stosowanych wGMDSSn a jednostkach nie podlegających konwencjiSOLAS pływających w obszarze morza A1. Odnawienie świadectwa co 5 lat. Wymagane 12 mies. praktyki i egzamin uzupełniający.
 4. Dziennik radiowy

Publikacje służbowe

 1. Spis sygnałów wywoławczych i numerów identyfikacyjnych
 2. Spis stacji brzegowych
 3. Spis stacji radiookreślania i służb specjalnych
 4. Admirality List of Radio Signals
 5. Spis stacji nautycznych

Przeznaczenie kanałów RTF

16 - nasłuch, łączność niebezpieczeństwa / bezpieczeństwa, wywołanie ogólne
6 - łącznośćSARz samolotami i statkami w konwojach lodowych
13 - łączność mostek-mostek związana z bezpieczeństwem żeglugi, nasłuch
75,76 - pasmo ochronne dla kanału 16
15,17 - do łączności pokładowej z mocą zredukowaną
70 -DSC
72, 77 - łączność między jachtami
6,8,10,9,13 - zalecane do korespondencji

Standardowe zwroty stosowane w łączności VHF

1. What is your name and call sign? Jaka jest nazwa waszego statku i znak wywoławczy?
2. How do you read me? Jak mnie odbieracie?
3. I read you ... Odbieram was ...
4.    Bad    Źle
5.    Poor    Słabo
6.    Fair    Nieźle
7.    Good    Dobrze
8.    Excellent    Doskonale
9. Stand by on channel ... Bądźcie w pogotowiu na kanale ...
10. Stand by on VHF channel ... Utrzymujcie nasłuch na kanale ... UKF
11. Standing by on VHF channel ... Utrzymuję nasłuch na kanale ... UKF
12. Keep contact on VHF channel ... Utrzymuj kontakt na kanale ... UKF
13. Change to channel '''' Przejdź na kanał ...
14. I cannot read you Nie mogę was odebrać!
15. I cannot understand you Nie ogę was zrozumieć
16. Correction Poprawka.
17. I am ready to to receive your message Jestem gotów do odbioru waszej wiadomości.
18. I am bot ready to receive your message Nie jestem gotów do odbioru waszej wiadomości.
19. I do not have channel ''' please, use channel ...' Nie posiadam kanału ... proszę użyć kanału ...
20. What is damage? Jakie są uszkodzenia?
21. No damage. Nie ma uszkodzeń.
22. No power supply. Brak zasilania.
23. I am not under command. Nie odpowiadam za swoje ruchy.
24. No person injured. Nie ma rannych.
25. I have leak. Mam przeciek.
26. I have dangerous list. Mam niebezpieczny przechył.
27. What assistance do you require? Jakiej pomocy potrzebujecie?
28. I require escort. Potrzebuję asysty.
29. I require tugs. Potrzebuję holowników.
30. I am adrift near position ... Dryfuję w pobliżu pozycji ...
31. I must abandon ship. Muszę opuścić statek.
32. What is your position? Jaka jest twoja pozycja?
33. My position is 54 degrees 50 minutes north, 19 degrees, 16 minutes east
... south, ... west
Moja pozycja 54 stopnie 50 minut szerokości północnej, 19 stopni, 16 minut długości wschodniej.
34. What is your present course and speed? Jaki jest twój obecny kurs i prędkość?
35. I lost person overboard in position ... Z mojego statku człowiek wypadł za burtę na pozycji ...
36. What problems do you have? Jakie masz kłopoty?
37. I have problems with engine. Mam problemy z silnikiem.
38. I have problems with steering gear. Mam problemy z urządzeniem sterowym.
39. I have problems with propeller. Mam problem ze śrubą.
40. I am manoeuvring with difficulty. Manewruję z trudnością.
41. Keep clear of me. Trzymaj się z dala ode mnie.
42. I try to proceed without assistance. Próbuję płynąć bez pomocy.
43. I need help. Potrzebuje pomocy.
44. I am sinking Tonę.
45. I am in fire. Mam pożar.
46. I have been in collision. Zderzyłem się.
47. I am aground. Jestem na mieliźnie.
48. What assistance is required? Jakiej pomocy potrzeba?
49. I require... Potrzebuję ...
50.    A lifeboat.    Łodzi ratunkowej.
51.    A helicopter.    Śmigłowca.
52.    Medical assistance.    Pomocy lekarskiej.
53.    .Fire-fighting assistance.    Pomocy w zwalczaniu pożaru.
54.    A tug.    Holownika.
55. What is weather situation in your position? Jaka jest pogoda na twojej pozycji?
56. Wind ... force Beaufort. Wiatr ... siła ... stopni Beauforta.
57. Visibility ... metres/miles Widzialność ... metrów/mil morskich.
58. What is wind direction in your position? Jaki jest kierunek wiatru na twojwj pozycji?
59. What is wind force in your position? Jaka jest siła wiatru na twojej pozycji?
60. Wind backing. Wiatr kręci w lewo.
61. Wind veering. Wiatr kręci w prawo.
62. What is visibility in your position? Jaka jest widzialność na twojej pozycji?
63. Visibility in my position ... meters / nautical miles. Widzialność na mojej pozycji wynosi ... metrów / mil morskich.
64. Visibility is reduced by mist / fog / snow / dust / rain. Widzialność jest zmniejszona z powodu mgiełki / mgły / śniegu / pyłu / deszczu.
65. DSC nature of distress
    Undesignated.
Rodzaj niebezpieczeństwa DSC
    Nieokreślone
66.    Fire / Explosion    Pożar / Eksplozja
67.    Flooding    Zalewanie
68.    Collision    Kolizja.
69.    Grounding    Wejście na mieliznę.
70.    Listing.    Przechył boczny, stały.
71.    Sinking.    Tonięcie.
72.    Disabled and adrift.    Niezdolność do żeglugi i znoszenie.
73.    Abandoning ship.    Opuszczenie statku.
74. Distress communications. Korespondencja w niebezpieczeństwie
75. Po odebraniu potwierdzenia alarmu DSC na kanale 70 jednostka zagrożona powinna rozpocząć na kanale 16 radiotelefoniczną korespondencję w niebezpieczeństwie.

MAYDAY
This is (nazwa własnej jednostki)
My position is 45 degrees from Rozewie lighthouse distance five miles. I am aground. I require assistance.
OVER
MAYDAY
Tu (nazwa własnej jednostki)
Moja pozycja jest 45 stopni od latarni Rozewie, odległość pięć mil. Jestem na mieliźnie. Potrzebuję pomocy.
ODBIÓR
76. Po odebraniu alarmu DSC na kanale 70, jednostka odbierająca alarm może nadać radiotelefonicznie potwierdzenie odbioru na kanale 16.
MAYDAY
(MMSIstacji zagrożonej) * 3
This is (Nazwa własnej jednostki) * 3
RECEIVED MAYDAY
MAYDAY
(MMSIstacji zagrożonej) * 3
Tu (Nazwa własnej jednostki) * 3
Odebrałem MAYDAY
77. Public correspondence Korespondencja publiczna
78. Radiotelefoniczne wywołanie stacji nadbrzeżnej w celu zamówienia rozmowy telefonicznej.
(nazwa stacji nadbrzeżnej) * 2
This is (Nazwa własnej jednostki) * 2
I have one radiotelephone call to book
OVER
(nazwa stacji nadbrzeżnej) * 2
Tu (Nazwa własnej jednostki) * 2
Mam jedną rozmowę radiotelefoniczną
ODBIÓR
79. Radiotelefoniczne wywołanie stacji nadbrzeżnej w celu przekazania telegramu
(nazwa stacji nadbrzeżnej) * 2
This is (Nazwa własnej jednostki) * 2
I have one telegram for you.
OVER
(nazwa stacji nadbrzeżnej) * 2
Tu (Nazwa własnej jednostki) * 2
Mam jeden telegram dla was.
ODBIÓR
W Polsce nie są obsługiwane telegramy!!!
80. What is your Radio Company? Jaka jest twoja kompania radiowa?
81. My company is [kod kompanii radiowej] Moją kompanią radiową jest [kod kompanii radiowej]
82. Telephone number is [Country-code]-[Area Code]-[Subscriber's number] Numer telefonu [Kod kraju]-[Kod obszaru]-[Numer abonenta]

Skróty


Na początek strony